Persoonsgegevens die wij verwerken

VakantieBijNederlandersBoeken.nl verwerkt uw persoonsgegevens welke u achterlaat middels contactformulier. Als ook via het aanmaken van een account. Ook gebruiken we social media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige. Neem dan contact met ons op via ,mail ons hier dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VakantieBijNederlandersBoeken.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– VakantieBijNederlandersBoeken.nl analyseert uw gedrag op de website. Dit om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Aanmelding accommodatie

Uw aanmelding van uw accommodatie blijft uw eigendom zolang u gebruikt maakt van een van de aangeboden pakketten. Mocht u uw pakket niet verlengen of verder geen gebruik willen maken van deze aanmelding, dan vervalt uw aanmelding aan VakantieBijNederlandersBoeken.nl.

VakantieBijNederlandersBoeken.nl bepaald of en op welke wijze uw accommodatie aanmelding beschikbaarblijft op de website. Dit kan zijn dat er gebruik gemaakt zou kunnen worden om inkomsten te generen via een partnerprogramma of een andere vorm van inkomsten.

Zodra u een pakket heeft aangenomen en betaald, dan is bij een eerdere opzegging binnen uw aangenomen termijn restitutie niet mogelijk voor de resterende tijd.

Geautomatiseerde besluitvorming

VakantieBijNederlandersBoeken.nl neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VakantieBijNederlandersBoeken.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar. Dit gerekend vanaf de beëindiging van de looptijd van een contract of contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

VakantieBijNederlandersBoeken.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VakantieBijNederlandersBoeken.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. Als ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VakantieBijNederlandersBoeken.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vakantiebijnederlandersboeken.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. VakantieBijNederlandersBoeken.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VakantieBijNederlandersBoeken.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vakantiebijnederlandersboeken.nl